• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť AutoSystem s.r.o. implementovala protikorupčný systém podľa ISO 37001. Pomôžte a staňte sa aj vy súčasťou protikorupčného systému našej spoločnosti.

Pomôžete tým, že nebudete ponúkať úplatok pri výkone kontroly originality v našej spoločnosti, pretože by ste sa dopustili spáchania trestného činu korupcie, t.j. podplácania, nepriamej korupcie v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) ,ktoré sa riešia  podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Tresty pri ponúkaní úplatku :

 • trest odňatia slobody až na tri roky (§46 Trestného zákona)
 • peňažný trest (§56-§57 Trestného zákona – od 160Eur do 331 930Eur)
 • trest prepadnutia majetku (§58-§59 Trestného zákona)
 • trest prepadnutia veci (§60 Trestného zákona)
 • trest zákazu činnosti (§61 Trestného zákona).

Výška úplatku nie je z hľadiska naplnenia znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu rozhodujúca (napr. aj tyčinka za 1 euro).

Ako spoznať korupciu?   Buďte všímaví a v prípade podozrenia môžete informácie oznámiť  do anonymnej schránky umiestnenej vo vstupnej hale.

Na email : jurcovic@auto-system.sk

Na mobilné číslo : +421 911 409 628

AutoSystem s.r.o.

Politika proti korupcii

P – 2020

Platnosť od: 01.10.2020
Číslo vydania: 1
Strana: 1 / 1

Spoločnosť AutoSystem s.r.o.  sa  zaoberá kontrolou originality vozidiel.

Na dosiahnutie tejto stratégie sa vedenie spoločnosti rozhodlo:

 • Zakázať akúkoľvek korupciu;
 • Dodržiavať a  plniť protikorupčné právne predpisy, ktoré sú uplatniteľné na organizáciu a požiadavky vychádzajúce s legislatívy SR;
 • organizovať odbornú školiacu činnosť na plnenie požiadaviek legislatívy a normy STN EN ISO 37001:2019 a neustále zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov spoločnosti;
 • posúdiť a zvládať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na pokusy o korupciu a poskytovať služby, ktoré sú absolútne legálne;
 • zabezpečiť správne fungovanie a neustále zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality udržiavaného v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 37001:2019;
 • dodržiavať legislatívne predpisy a etické zásady, ktoré sa vzťahujú k všetkým činnostiam spojených s aktivitami spoločnosti vedúce proti korupcii;
 • žiadať všetky zainteresované strany (zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov, verejnú správu),
  aby bez strachu z odvetných opatrení vyjadrovali obavy, a to v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé
 • zabezpečiť nezávislosť funkcie dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel;

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa a v plnom rozsahu rešpektovať uvedenú politiku proti korupcii. Akékoľvek náznaky korupčného správania sa v našej spoločnosti budú okamžite prešetrené a budú vyvodené dôsledky. Zároveň sa vedenie spoločnosti zaväzuje, že poskytne všestrannú podporu a  zdroje potrebné na realizáciu tejto politiky.

© Copyright 2022 AutoSystem