• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom alebo v mobilnom pracovisku meraním a nedeštruktívnym skúmaním, zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom.

Kedy je potrebné prejsť kontrolou originality:

 • Pri jednotlivom dovoze vozidla zo zahraničia
 • Pri odhlásení vozidla na export
 • Pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej bolo číslo VIN
 • Pri zemne farby
 • Pri nedodržaní lehoty pri prihlasovaní vozidla
 • Pri opätovnom schválení vozidla

Rozsah kontroly:

 • Meranie neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov
 • Porovnanie identifikačných a evidenčných údajov na vozidle a v dokladoch
 • Kontrola stavu identifikátora vozidla
 • Overenie údajov v pátracích evidenciách

Potrebné dokumenty:

 • Platný preukaz totožnosti
 • Osvedčenie o evidencii časť I. a II. („malý“ a „veľký“ technický preukaz)
 • Doklad o nadobudnutí karosérie (ak bola menená)
 • Doklad o vykonaní hromadnej prestavby (len ak bola vykonaná hromadná prestavba)
 • Rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla (len ak ide o prestavbu vozidla)

Výsledok kontroly:

Výsledkom kontroly je trojmiestne číslo, ktoré pozostáva z čísla zaznamenávajúceho stav vozidla, dokladov a údajov o evidencii. Podľa tohto čísla môže byť vozidlo:

 • Spôsobilé
 • Dočasne spôsobilé
 • Nespôsobilé

Tento údaj sa zapíše do odborného posudku o kontrole originality vozidla. Ak vozidlo prešlo ako spôsobilé, vykonávajúci technik mu nalepí známku dokazujúcu spôsobilosť vozidla.

Zákony upravujúce KO:

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia schéma procesu správneho konania
 • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú – oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO. Výsledok kontroly originality – je verejný a prístupný na internete, na stránke http://www.ko.sk v časti overenie vozidla.

Potrebné doklady povinne predložiť pri KO:

V prípade vozidla evidovaného v Slovenskej republike:

 1. osvedčenie o evidencii vozidla – ak je dvojdielne, tak obidve časti (ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz, tak ho treba predložiť spolu s osvedčením o evidencii),
 2. občiansky preukaz.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
 2. osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 3. doklad o vyradení vozidla z evidencie v krajine kde bolo evidované (tzv. odhláška),
 4. úradné preklady dokladov, okrem dokladov z ČR (osvedčenie o evidencii, technický preukaz, odhláška, faktúra alebo zmluva),
 5. občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

V prípade vozidla vyradeného z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách:

 1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

V prípade kontroly originality s vyrazením náhradného VIN čísla:

 1. rozhodnutie o pridelení náhradného VIN čísla (vydáva Štátny dopravný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe žiadosti),
 2. osvedčenie o evidencii vozidla (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 3. občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

Všeobecné informácie

Vozidlo je nutné pristaviť na kontrolu originality neznečistené, čo sa týka interiéru, exteriéru, okolia VIN čísla, motora a podvozku. Pokiaľ boli na vozidle vykonané zásahy do konštrukčných častí vozidla, alebo na ňom boli vykonávané opravy vo väčšom rozsahu, je nutné predložiť doklad preukazujúci ich pôvod (faktúra zo servisu). V prípade výskytu vozidla (VIN, číslo dokladu) v pátraní sú technici kontroly originality povinní oznámiť túto skutočnosť Policajnému zboru.

Ďalšie informácie týkajúce sa kontrol originality na stránke poverenej technickej služby kontroly originality http://www.ko.sk.

© Copyright 2022 AutoSystem