• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30

Všeobecné obchodné podmienky

Žiadame používateľov, aby sa dôkladne oboznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami (Ďalej len ako “VOP”) a s ďaľšími dokumentmi, na ktoré prípadne odkazujú (Cenník, Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov, atď.), ešte pred nákupom služby. Týmito podmienkami je používateľ viazaní počas celej doby jeho používania.

 1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Prevádzkovateľ:

AutoSystem s. r. o.
Hálova 3426/5 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
E-mail:
OR: OR Bratislava I vložka 130235/B, oddiel SRO
IČO: 51850991
DIČ: 2120810472
IČ DPH: SK2120810472
(Ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

1.2 Používateľ

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu auto-system.sk.
(Ďalej len ako “Používateľ“)

1.3 Služba

Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate prostredníctvom nášho rezervačného systému prístup do spoplatnenej sekcie internetového portálu auto-system.sk. Štát, v ktorom poskytujeme službu je výhradne Slovenská Republika.

1.4 Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

1.5 Informácie o funkčnosti a kompatibilite

1.5.1 Na prístup do platenej sekcie systému bude z vašej strany spravidla potrebné použiť prístupové údaje. Takýmito údajmi môžu byť telefónne číslo alebo e-mailová adresa, heslo, aktivačný kód a pod. Ak nepoužijete správne prístupové údaje, nemôžeme vám garantovať prístup k službe.

 

 1. Používateľská zmluva

Zmluvnými stranami používateľskej zmluvy sú Prevádzkovateľ a Používateľ tak, ako je uvedené vo Vymedzení základných pojmov týchto podmienok používania.

 

 1. Predmet zmluvy

3.1 Prevádzkovateľ sprístupňuje Používateľovi agregované údaje o lustrovanom motorovom vozidle na základe zadania evidenčného čísla vozidla alebo výrobného identifikačného čísla (VIN) vozidla do informačného systému.

3.2 Rozsah agregovaných údajov o konkrétnom vozidle a ich aktuálnosť je individuálna. Prevádzkovateľ o rozsahu dostupných údajov a aktuálnosti údajov vopred Používateľa informuje.

3.3. Služba bude Používateľovi sprístupnená v presne rezervovanom termíne.

 

 1. Práva a povinnosti Používateľa

4.1 Používateľ je povinný rezervovať si službu cez online rezervačný formulár a za službu sa platí suma na základe platného cenníka. K sume za službu sa automaticky pripočítava suma bližšie špecifikovaná v bode 6.5.

 

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonať službu v zarezervovanom čase.

5.2 Za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa z bodu 5.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr.: prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá,otváracie hodiny a pod.), alebo prerušenie z dôvodu potreby systémových zásahov zo strany Prevádzkovateľa (napr.: upgrade služby na novú verziu).

5.4 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto podmienok používania a je povinný o tom vopred informovať Používateľa.

 

 1. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

6.1 Cena za odplatné poskytnutie služby Používateľovi je zobrazená pri rezervovaní termínu podľa aktuálneho platného cenníka prevádzkovateľa.

6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu ktorá bude vždy aktualizovaná v rámci webovej stránky.

6.3 Platba je uhrádzaná prostredníctvom platobných brán tretích strán.

6.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby Používateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

6.5 Platba za službu prebieha iba cez online rezervačný formulár, klientovi je pri objednávke zablokovaných na karte o 15€ viac ako je uvedená cena služby v cenníku kvôli protokolu ODOPASS , ak sa po kontrole ODOPASS netlačí klientovi sa účtuje cena služby uvedenná v cenníku na stránke www.auto-system.sk

 

 1. Právo odstúpiť od zmluvy

7.1 Používateľ má právo zrušiť bezplatne svoju rezerváciu avšak minimálne v predstihu 48hodín pred termínom uplatnenia rezervácie .

7.2 Zrušenie rezervácie v čase kratšom ako 48 hodín pred termínom rezervácie je spoplatených 50% s celkovej sumy rezervovanej služby.

 1. Zodpovednosť za chyby

8.1 Za funkčnosť systému na prístup k službe zodpovedá prevádzkovateľ v rozsahu 99 % . Za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k platenej službe sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

Prevádzkovateľ nemôže niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

 • Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré používate, resp. inými okolnosťami na vašej strane. Medzi takéto vlastnosti zariadenia môže patriť napr.: chýbajúca podpora Javascriptu alebo zakázanie plnej funkčnosti Javascriptu v zariadení.
 • Za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť zariadenia používateľa.
 • Za škody spôsobené nevhodnosťou zariadenia používateľa na určité použitie.
 • Za škody spôsobené zneužitím prístupových údajov používateľa.
 • Za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t.j. ak nie sú závislé od našej vôle a nemôžeme ich ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach.
 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Používateľov chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje obsahuje dokument “Ochrana osobných údajov”. Používateľ súhlasí so spracovaním údajov podľa uvedeného dokumentu a ich uložením do internej databázy Používateľov Prevádzkovateľa.

 

 1. Cookies

Portál auto-system.sk využíva, tzv. cookies. Informácie o spôsobe ich používania je Používateľovi dostupné v dokumente “Informácie o využívaní cookies”.

 

 1. Záver

11.1 Uvedené podmienky v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú a ktoré sa považujú za ich imanentnú súčasť, a tiež spolu s objednávkou predstavujú celú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou ohľadom služby. Služba a podmienky jej poskytovania sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že nie ste občanom alebo nemáte sídlo či pobyt v Slovenskej republike.

11.2 Zmenu týchto podmienok zverejníme ako hromadný oznam minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak nebudete súhlasiť s novým znením podmienok, počas tejto lehoty nám môžete doručiť žiadosť o ukončenie prístupu k platenej službe. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné podmienky a nadobúdajú účinnosť nové podmienky so zapracovanými zmenami.

11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.3.2021

© Copyright 2022 AutoSystem