• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
Čo kontroluje KO a prečo
  • 2435
  • 0

Čo kontroluje KO a prečo

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v pracovisku kontroly originality a to nedeštruktívnym skúmaním zameraným na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla a kontrolou identifikátorov vozidla, ktorými sú identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla.
Obsah a rozsah kontroly originality ako aj výsledné hodnotenie kontrolovaného vozidla je taxatívne stanovený zákonom č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších zmien, vykonávacou vyhláškou č. 578/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a metodickými pokynmi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Zjednodušene možno kontrolu Originality Charakterizovať Ako Kontrolu A Hodnotenie:
1. stavu identifikátorov vozidla
2. stavu požadovaných dokladov a či údaje v nich zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla
3. stavu údajov v evidencii vozidiel a či sa údaje v evidencii vozidiel zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a v požadovaných dokladoch.

Taktiež sa pri kontrole originality povinne overuje, či sa kontrolované vozidlo alebo pridelené tabuľky s evidenčným číslom nenachádzajú v pátracej evidencii Policajného zboru.
Dokladom o vykonaní kontroly originality je odborný posudok kontroly originality vozidla a kontrolná nálepka, ktorú technik KO nalepí na určené miesto, pričom kontrolná nálepka sa nevydáva ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Pridajte komentár

Váš komentár bude publikovaný do 24 hodín.

© Copyright 2022 AutoSystem